ACE - EX

AGRICULTURE
CIRCULAR ECONOMY - EXPERT

Co-funded by the European Union

Výsledky

VÝSLEDKY PROJEKTU

Projekt ACE-EX usiluje o obnovu evropského zemědělského a průmyslového odvětví pomocí podpory osvojování dovedností souvisejících s udržitelnými metodikami a cirkulární ekonomikou. Výsledky, o které projekt usiluje, vycházejí z interdisciplinární metody kombinující inovace, vzdělávání a spolupráci. Díky společnému postupu mezinárodních partnerů realizuje ACE-EX vzdělávací program, který zahrnuje nejmodernější technologie pro řešení environmentálních výzev, podporu udržitelnosti a zvyšování kvalifikace odborníků v zemědělském a průmyslovém odvětví, čímž nastiňuje efektivnější a udržitelnější budoucnost celého odvětví.

Diapositiva1

Zpráva o fungování cirkulární ekonomiky

Výzkum podrobně zkoumá současné způsoby fungování a potřeby zemědělského a průmyslového odvětví se zvláštním zaměřením na koncepty cirkulární ekonomiky a udržitelnosti; provádí také kritické hodnocení vzdělávacích nabídek poskytovaných partnery s cílem určit konkrétní zlepšení, která odpovídají potřebám cílové skupiny. Zpráva poukazuje na nedostatky ve stávajících vzdělávacích programech a navrhuje zavedení nových výukových modulů, které mohou tyto mezery zaplnit, a zajistit tak rozsáhlejší a smysluplnější vzdělávací výsledky.

 

Diapositiva2

Kvalifikační matice

Kvalifikační matice je klíčovým nástrojem, který definuje standardy odborné přípravy pro specialisty v oblasti cirkulární ekonomiky v zemědělství a průmyslu. Matice, která vznikla na základě intenzívní spolupráce, podrobně popisuje klíčové kompetence pro úrovně 4 a 5 EQF a poskytuje nepostradatelný referenční bod pro lektory i odborníky z praxe. Dokument bude k dispozici v angličtině a v jazycích devíti partnerských zemí, aby byla zajištěna jeho mezinárodní dostupnost.

 

Diapositiva3

Výukový program

Špičkový výukový program, který zahrnuje různé tematické oblasti a prolíná teoretické a aplikované prvky za pomoci nejmodernějších výukových technologií. Cílem vzdělávacího programu je vybavit odborníky dovednostmi potřebnými k uplatňování zásad cirkulární ekonomiky v zemědělském odvětví, a přispět tak ke zvýšení udržitelnosti a efektivity. Výukové materiály budou k dispozici v angličtině a v jazycích partnerských zemí, celkem v deseti jazykových verzích.

Diapositiva4

Virtuální simulace

Pokročilá Serious Game (Vážná hra), která využívá poutavé simulace a interaktivní herní scénáře za účelem vzdělávání uživatelů na téma významu i způsobů přeměny a zhodnocování vedlejších zemědělských produktů na obnovitelné zdroje. Serious Game využívá virtuální realitu k umocnění získaných zkušeností, čímž zintenzivňuje zapojení studujících a zajišťuje hluboký celoživotní proces učení. Hra bude v angličtině a v jazycích partnerských zemí, bude tak zajištěno její mezinárodní šíření.

Diapositiva5

Osvědčení ACE-EX

Osvědčení je oficiálním uznáním absolvování a úspěchu ve vzdělávacím programu ACE-EX. Osvědčení obohacuje profesní profily účastníků a zdůrazňuje jejich odborné dovednosti v oblasti cirkulární ekonomiky. Uznání má zásadní význam z hlediska podpory udržitelných a inovativních zemědělských i průmyslových postupů.

Diapositiva6

Značka ACE

Značka ACE představuje inovativní závazek vůči udržitelnému rozvoji, který je určen pro společnosti zavádějící procesy cirkulární ekonomiky prostřednictvím školicího programu ACE-EX. Značka ACE představuje měřítko v přijímání udržitelných postupů a investic do lidského kapitálu a zdůrazňuje význam holistického přístupu k udržitelnosti, který si cení jak životního prostředí, tak profesního rozvoje pracovníků.

Diapositiva7

Platforma MOOC s výukovými moduly

Díky platformě MOOC, která slouží k šíření vzdělávacího obsahu, je vzdělávání přístupné širšímu publiku a překonává geografické a jazykové bariéry. Tato strategie zaručí, že se základní znalosti a inovace v oblasti cirkulární ekonomiky dostanou k odborníkům a studentům po celém světě, a podnítí tak globální vzdělávací dopad.

Přejít nahoru